ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

1.) คำเรียกว่า “เรา”,“ของเรา”,”พวกเรา”,”เว็บไซต์”,”แพลตฟอร์ม” หมายถึง DRUGeatey.com

     คำเรียกว่า “คุณ”,”ท่าน”,”ผู้ใช้งาน”,”ผู้อ่าน”,”ผู้ซื้อ”,”ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ใช้บริการทั้งหมดบนแพลตฟอร์มนี้

2.) เราถือว่าผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด เมื่อใช้บริการแพลตฟอร์มของเรา

3.) เราทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับ

    “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ที่ขายสินค้าและบริการบนแฟลตฟอร์มของเรา และ

    “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าและบริการบนแฟลตฟอร์มของเรา

    โดยเราไม่ได้มีความรับผิดชอบใดในสินค้าและบริการของผู้ขาย และการซื้อสินค้าและบริการของผู้ซื้อ

4.) สินค้าและบริการรวมถึงสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่าผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง โดยทางเราไม่ได้เป็นคู่สัญญาหรือสัญญาอื่นใดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเราไม่ยอมรับความรับผิดชอบและข้อผูกพันใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวทั้งสิ้น

5.) ข้อความ ข้อมูลและรูปภาพที่แสดงสินค้าและบริการของผู้ขายภายในแพลตฟอร์มของเรา เป็นความรับผิดชอบของผู้ขายหรือเจ้าของสินค้าและบริการนั้น

6.) ข้อความ ข้อมูลและรูปภาพของบทความที่อยู่บนแพลตฟอร์มเป็นข้อมูล ณ เวลาหนึ่งๆเท่านั้น โดยทางเราพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ความรู้มีความทันสมัยและถูกต้อง แต่เราจะไม่รับประกันใดๆ ทั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลของเรา ทั้งทางกฎหมายหรือทางใดๆ

7.) เรายินยอมให้ ผู้ใช้สามารถ อ้างถึง ข้อความ ข้อมูลรูปภาพและส่วนประกอบใดๆของบทความที่อยู่บนแพลตฟอร์ม โดยผู้ใช้ต้องอ้างอิงที่มาจากทางเรา และเราไม่ยินยอมให้ผู้ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของผู้ใช้เองโดยไม่ได้ทำการขออนุญาตจากทางเรา

8.) ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ และส่วนประกอบใดๆบนแพลตฟอร์มเป็นเพื่อการดูและตนเองเบื้องต้น โดยแพทย์และเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่มิได้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์แต่ประการใด เนื่องจากปัญหาสุขภาพของแต่ละคนมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยตรงสำหรับปัญหาสุขภาพของท่าน

9.) ผู้ใช้จะไม่กระทำการใดๆที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มนี้

10.) เราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบใดๆที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ทั้งของทางเราและผู้ใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

1.) เราไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากสัญญาการซื้อขายและบริการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้

2.) เราไม่รับผิดชอบข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และไฟล์เสียงที่เป็นโฆษณาสินค้าและบริการของผู้ขายบนแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งเป็นข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และไฟล์เสียงที่เป็นโฆษณาสินค้าและบริการที่ผู้ขายให้แก่เรา ผู้ซื้อจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

3.) เราไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และไฟล์เสียงที่เป็นโฆษณาสินค้าและบริการของผู้ขายบนแพลตฟอร์มนี้ โดยผู้ขายจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง และไม่โฆษณาเกินสรรพคุณ

4.) เราไม่รับผิดชอบคุณภาพของสินค้าและบริการของผู้ขาย ผู้ขายจำเป็นต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการที่ขายบนแพลตฟอร์มของเราให้แก่ผู้ซื้อ

5.) เราไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง การขนส่งสินค้าและบริการของผู้ขาย ผู้ขายจำเป็นต้องรับผิดชอบหน้าที่การจัดส่ง การขนส่งสินค้าและบริการ รวมถึงผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง การขนส่งสินค้าและบริการด้วย

6.) เราไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้นจากการนำข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และไฟล์เสียงที่เป็นบทความบนแพลตฟอร์มนี้ ผู้อ่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการใช้ข้อมูลและส่วนประกอบของข้อมูลอยู่เสมอ

ข้อปฎิเสธความเสียหาย

ผู้ใช้งานทั้งหมดรวมถึง “ผู้อ่าน” , “ผู้ซื้อ” , “ผู้ขาย” จะไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ถึงความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ 

นโยนายการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

1.) เราไม่มีการเก็บข้อมูลที่ระบุได้ถึงตัวตนของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มนี้ จนกว่าผู้ใช้งานแพลตฟอร์มจะให้ข้อมูลที่ระบุได้ถึงตัวตนได้แก่เราเอง

2.) เมื่อท่านให้ข้อมูลที่ระบุได้ถึงตัวตนได้แก่เรา ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงของข้อมูลโดยตัวท่านเอง

3.) เราให้คำมั่นสัญญาว่า เราเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทุกอย่างที่ท่านให้บนแพลตฟอร์มนี้ จะไม่เผยแพร่ให้บุคคลอื่น บุคคลที่สาม รวมถึงต่อที่สาธารณะ

4.) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนที่ท่านให้บนแพลตฟอร์มนี้ ถือเป็นสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งเราจะคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด แต่เราไม่รับผิดชอบการรั่วไหลของข้อมูลที่มิได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของเรา ทั้งการสูญหาย และการถูกจารกรรมด้วยวิธีอิเล็กทรอกนิกส์

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของแพลตฟอร์ม

ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียงและส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่อยู่บนแพลตฟอร์มนี้ ยกเว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นผลงานของผู้อื่น ถือเป็นทรัพย์สินของเราและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทางเราเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งสิ้น การนำข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียงและส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่อยู่บนแพลตฟอร์มนี้ จึงจำเป็นต้องมีการอ้างถึง และเราไม่อนุญาตให้นำข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียงและส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่อยู่บนแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ในการค้าหรือการสร้างผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากทางเรา

ข้อกำหนดการโฆษณาสินค้าและบริการสำหรับผู้ขาย

1.) ผู้ขายตกลงจะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ทันสมัย และไม่โฆษณาเกินสรรพคุณกับเรา เพื่อเป็นประโยชน์แก่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้ซื้อ

2.) ผู้ขายตกลงจะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาและผลรับรองจากหน่วยงานที่มีความหน้าเชื่อถือ กับเรา

3.) ผู้ขายจำเป็นต้องให้ข้อดีและข้อควรระวัง ของสินค้าและบริการ โดยไม่ปกปิดกับเรา เพื่อเป็นแก่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้ซื้อ

4.) ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียงของโฆษณาที่อยู่บนแพลตฟอร์มนี้ ถือเป็นทรัพย์สินของเรา เราขอสงวนสิทธิ์การนำไปใช้ของ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียงของโฆษณา รวมถึงเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียงของโฆษณา หรือทำการปิดการเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า